Условия за ползване

Чл.1. Дефиниции

INKER.ME е уебсайт с платформа за услуги и реклама (INKER), която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата INKER. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

В сила от 01.07.2017 г.

 

Чл.1. Дефиниции

 

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

 

"ОУ" – Общи условия за използване на уебсайта www.inker.me.

 

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.inker.me.

 

“INKER” – платформа за услуги и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн материали, собственост на Администратора.

 

“Администратор” – търговско дружество Инкър ООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата.

 

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

 

“Профил”  – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

 

“Услуги”  – всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.inker.me.

 

“Публикация” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.

 

“Частна публикация” – е безплатна публикация на физическо лице.

 

“Бизнес публикация” – e обява, която е определена от потребителя в тази категория или за която е закупен един или повече пакет обяви от потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

 

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в платформата INKER.

 

“Лева” – парична сума, предназначена за плащане на промо-опции и допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата INKER.

 

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата INKER или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

 

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата INKER се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни, Политиката за авторското право и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата INKER са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

 

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

 

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  

 

3.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

 

3.5. Достъпът до услугите  в платформата INKER не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

 

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

 

4.2. Услугите в платформата INKER, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

 

(а) да разглеждат съдържанието на публикациите;

 

(б) да създават публикации с цел промотиране на стоки и услуги в платформата INKER, участие в кампании или споделяне на лични проекти

 

(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен

 

(г) да осъществяват покупки и продажби на артикули;

 

(д) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

 

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

 

5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

 

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата INKER и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата INKER, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

 

5.5. Използването на платформата INKER изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Чл.6. Създаване, публикуване и активност на публикации

6.1. Публикуването на публикации е достъпно  за регистрирани в платформата INKER потребители.

 

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в INKER.

 

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията.

 

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

 

6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола, чрез опцията “Facebook вход” или "Google вход"

 

6.6. Потребителят е длъжен да публикува само садържание, което той лично е създал или притежава. Администраторът не носи отговорност, ако публикуваното съдържание е взаимствано или потребителя не притежава авторските му права. Такова съдържание ще бъде изтривано от INKER.

Чл.7. Условия за публикуване на публикация

За да публикува публикация, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

 

7.1. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Да не използва търговски марки и други обекти на интелектуална собственост в своите публикации ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател.

 

7.2. Да напише публикацията на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако публикацията е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и име на потребител в платформата INKER.

 

7.3. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове, изключае личен сайт представящ потребителя.

 

7.4. Да не публикува публикация с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

 

7.5. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

Чл.8. Права, задължения и отговорност на потребителите

8.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата INKER в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

 

8.2. Потребителят се задължава:

    (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата INKER чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

    (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата INKER, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения.

    (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

    (4) Да публикува публикации, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.

    (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография, или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

    (6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

    (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата INKER от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

    (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни, каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

    (9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата INKER, да не  използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

    (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата INKER чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

    (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "INKER" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 12 в ОУ.

 

8.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му публикации, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата INKER.

 

8.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на публикации.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Администратора

9.1. Администраторът има право:

    (1) Да откаже публикуването или да премахне публикации, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

    (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови публикации, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата INKER(в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата INKER.

    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

    (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

 

9.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата INKER, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

 

9.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата INKER и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3)  Каквито и да е публикации в платформата INKER или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата INKER. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

 

9.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Публикациите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата INKER и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

 

9.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в платформата INKER и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

Чл.10. Жалби. Спорове. Приложимо право

10.1. В случаите, когато услуги в платформата INKER не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

 

10.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

 

10.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

 

10.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

 

10.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата INKER. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

 

10.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

 

10.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата INKER, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.11. Интелектуална собственост

11.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

 

11.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

 

11.3. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални дизайни за продажба).

 

11.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с Администратора или от бутоните "докладвай" на всяка публикация.

 

11.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата INKER или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.10.1 - 10.4 включително.

 

11.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

Чл.12. Промени в ОУ

12.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

 

12.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата INKER. Всяко използване на платформата INKER по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

 

12.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата INKER по какъвто и да е начин.

Чл.13. Данни за Администратора

13.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата INKER е „Инкър” ООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 204184884.

 

13.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София 1000, жк. Дружба 2, бл. 317, ет. 2, ап. 5

 

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 01.07.17 г.

Приложение 1: Политика за защита на личните данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

В сила от 25.05.2018г.

1. Защо се нуждаем от Вашите лични данни?

INKER използва информация от нашите взаимоотношения с вас и други клиенти, както и с определени трети страни, за да постигне целта си да предоставя най-висококачествени продукти и услуги.

INKER зачита правата на поверителност на нашите онлайн посетители и признава важността на това да защитава събраната информация за тях. За тази цел ние създадохме процедури, които гарантират, че личните ви данни се обработват отговорно.

Тази политика за поверителност Ви информира за вида материал, който събираме, и как го правим; целите, за които го събираме и използваме; Вашите права и възможности относно използването на Вашите данни; как се обработват данните Ви и с кого могат да бъдат споделени; както и колко дълго съхраняваме информацията Ви и др. Моля, прочетете я внимателно.

Някои части от тази политика се отнасят конкретно за събирането и обработването на Вашите лични данни, когато регистрирате профил в INKER.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Определението за лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Подлежащо на идентификация лице е такова, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Когато използваме термина “обработка”, имаме предвид всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Кой контролира данните?

INKER определя целите и средствата за обработка на Вашите лични данни. Съобразявайки се с правните си отговорности, администраторът на данни е юридически отговорен за съхраняването и използването на лична информация на компютър или в ръчни файлове.

Данни за контакт:
Инкър ООД
София
Жк. Дружба 2
България
ЕИК №: 204184884
Тел.:+359 876 233 229
Имейл: office@inker.me

INKER няма Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). Ако имате някакви въпроси или притеснения относно поверителността или ако искате да направите запитване относно личните данни, които сте ни предоставили, моля, свържете се с INKER по всяко време. За подробности за това как да се свържете с нас, моля, вижте "Контакти" или изпратете имейл директно до нашия Отговорник за поверителността: office@inker.me

3. Какви лични данни се събират?

Всички наши дейности се основават на стриктни етични принципи и законови изисквания и ние се ангажираме да защитаваме поверителността на всички посетители на нашия уебсайт и на потребителите на нашето (мобилно) приложение. Поради тази причина начинът, по който събираме и съхраняваме информация, включително лични данни, зависи от начина, по който се използва нашият уеб сайт и свързаните с него услуги. Ние не събираме никакви чувствителни данни за вас.

3.1 Данни, събрани чрез вашето взаимодействие с нас

На нашият уебсайт и на нашото (мобилно) приложение могат да се използват различни технологии, за да можем да ги подобрим, да ги направим по-лесни за ползване, по-ефективни и по-сигурни. Такива технологии могат да доведат до събирането на лични данни от нас или от трети страни от наше име. Примери за такива технологии са “бисквитките”, flash “бисквитките” и уеб анализите.

Нашият сайт може от време на време да съдържа връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи и филиали. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени правила за поверителност, за които ние не носим отговорност. Моля, проверете тези политики, преди да подадете каквито и да било лични данни в техните уебсайтове.

3.1.1 Данни, генерирани чрез „поток от щраквания”

Когато посещавате нашия уебсайт, се изпращат данни от Вашия браузър на нашия сървър. Тези данни ни дават възможност да оптимизираме услугите си и да подобрим вашето преживяване в нашите уебсайтове и приложения. Данните се събират автоматично и се съхраняват от нас или от трети страни от наше име.

Може да събираме информация за Вашия компютър за целите на системната администрация, както и да съобщаваме обобщена информация за целите на вътрешен маркетингов анализ. Това са данни за действията в браузъра и моделите на нашите потребители и могат да включват следното:

 • IP адрес на посетителя
 • Дата и час на посещението
 • Препращащ URL адрес (сайтът, от който е пренасочен посетителят)
 • Посетени страници и пътуване на потребителя в нашия уебсайт
 • Информация за използвания браузър (тип, версия, операционна система и др.)

3.1.2 “Бисквитки”

Ние използваме “бисквитки” на нашия уебсайт. Моля, прочетете нашата Политика за “бисквитките”, за да научите повече за това как използваме “бисквитките” и за политиките на поверителност на страните, от които използваме инструменти за уеб анализ или за които сме интегрирали плъгини на нашите уебсайтове.

3.1.3 Технологии за повторно насочване

Нашият уеб сайт и (мобилни) приложения използват технологии за повторно насочване. Това ни позволява да рекламираме директно и лично на посетители, които вече са проявили интерес към нашите продукти и/или пазаруват чрез нашите партньорски уебсайтове.

Също така работим с компании, които използват технологии за проследяване, за да показват реклами от наше име в интернет. Тези компании могат да събират информация за посещенията ви в нашия уебсайт или (мобилно) приложение, както и вашите взаимодействия с нашите съобщения, включително реклами.

Технологиите за повторно насочване анализират “бисквитките” Ви и показват реклами въз основа на поведението Ви при браузване в миналото. За допълнителна информация относно “бисквитките”, моля, вижте раздел 3.1.2 на настоящата политика за поверителност.

3.2 Предоставени от Вас данни

В допълнение към данните, събрани чрез автоматизирани средства (вж. 3.1), ние също така обработваме данните, които Вие сте ни предоставили. Това включва, но не се ограничава до:

 • Лични данни, които Ви идентифицират като физическо лице, а именно Вашата информация за контакт, обръщение, включително Вашето име и фамилия, фотографски изображения, адрес(и) за фактуриране, пощенски код, дата на раждане, пол, телефонен номер, имейл адрес, информация за кредитни и дебитни карти, стилове на работа, работно време, профили в социални мрежи, лични уебсайтове. Ако предоставите личните данни на друго лице, моля, уверете се, че имате правото да споделите тази информация с нас.
 • Информацията, предоставена от Вас в момента на регистрация на профил в INKER.
 • Предоставената информация, когато създавате Списък с желания, запазвате дизайни, запазвате любимите си снимки, запазвате списъка си желани татуировки, запазвате желани дизайни и артикули.
 • Информация, която предоставяте, когато участвате в конкурс или промоция, спонсорирана от INKER.
 • Информация, която ни предоставяте чрез трети страни, като например Facebook и Google +.
 • Информация, която качвате или споделяте чрез нашия сайт, като използвате нашите услуги.
 • Ако сте създали онлайн профил при нас: предпочитанията и интересите, съхранявани в този профил (моля, вижте по-долу за допълнителна информация относно тези профили).
 • Ако се свържете с нас, може да запазим запис на Вашата кореспонденция.
 • Ако се свържете с нас, за да подадете сигнал за проблем с нашия сайт или за техническа и/или клиентска поддръжка, може да запазим запис на Вашата кореспонденция или разговор.
 • Ако изберем да участваме в процедура за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), достъпна чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове (ОРС), може да разкрием лични данни на Европейската комисия в качеството ѝ на оператор на платформата за ОРС и на всеки доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, назначен да разреши спора.

Можем също така да ви помолим да попълните проучвания, които да използваме за проучвателни цели, макар че не сте задължени да отговорите на тях. Всички тези данни се характеризират с факта, че сте ги предоставили доброволно. Ние използваме тази информация за целите, описани в настоящата политика за поверителност. Вие можете по всяко време да изменяте личните си данни или да отказвате по-нататъшната им обработка (Моля, вижте параграф 7).

4. Как се обработват събраните данни?

Когато се регистрирате за профил в INKER като татуист или татуиращ се, ние може да обработваме Вашите лични данни по следните начини:

 • За да се уверим, че съдържанието от нашия сайт е представено на Вашия компютър по най-ефективния начин.
 • За цели, свързани с Вашата поръчка; например за да ви уведомим за състоянието на Вашата поръчка или доставка; за да изпълним Вашите искания, като например да отговорим на въпрос относно нашите продукти; за да ви помогнем да намерите тату студио близо до Вас; за да изпълни Вашата поръчка; за да обработим Вашата платежна карта и/или да ви предоставим обслужване като клиенти. Може да използваме Вашите данни, за да оценим кредитоспособността Ви, за което може да използваме трети страни.
 • За проверка на самоличността ви и отговор на всякакви въпроси, които може да повдигнете при нас; за да обработим Вашата заявка и да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.
 • За да изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас.
 • За да можете да участвате в интерактивните функции на нашите услуги, когато решите да направите това.
 • За да Ви уведомяваме за промени в нашите услуги, условия, политики и/или друга административна информация.
 • За да Ви предоставяме предимствата и услугите като притежател на профил в INKER или потребител на нашите услуги.
 • За да администрираме и поддържаме нашите архиви.
 • За да управлявате членството си в INKER.
 • За да съхранявате Списък с желания, който можете да създадете, и да можете да споделяте своя Списък с желания с други хора.
 • За да запазите желаните татуировки и артикули и да можете да ги споделяте с други хора.
 • Да можете да изпращате имейли на други хора чрез функцията “изпрати на приятел”.
 • Да можете да участвате в лотарии, състезания и подобни промоции, както и да администрираме такива дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни правила, които биха могли да съдържат допълнителна информация за това как използваме и разкриваме Вашата лична информация.
 • За да персонализирате съдържанието си в нашия уебсайт, за да Ви предоставяме персонализирани оферти.
 • За да предотвратяване и/или откриваме злоупотреба или измама.
 • С Ваше разрешение може да се свържем с Вас директно чрез предоставените от Вас данни (например пощенски услуги, имейл, текстово съобщение, телефон или друго електронно средство) за целите на маркетинга, рекламата и изследванията на пазара. Това например включва информация, свързана с продукти на INKER, дейности за електронна търговия, специални оферти и промоции, както и информация за отварянето и дейностите на местните тату студиа. За да можем да се свързваме с Вас с информация, която е от особен интерес за Вас, цялостното Ви взаимодействие с INKER (като например, но не само поведението Ви при пазаруване в нашия онлайн магазин и във физическите тату студиа от системата на INKER, използването на програми за лоялност; вашите оценки и рецензии на продуктите; историята на вашите контакти с нашето обслужване на клиенти; резултатите от кликванията/отварянията на Вашия бюлетин; поведението Ви при сърфиране (уеб проследяване); видовете бюлетин, за които сте абонирани; участието Ви в промоции или събития; взаимодействията Ви и използването на мобилни приложения) ще бъдат анализирани и използвани съвместно. Може да използваме Вашите лични данни за маркетингови, рекламни и пазарни проучвания. В параграф 7 ще намерите информация за своите права, напр. как да оттеглите съгласието си или да промените личните си данни.

4.1 Когато посещавате уебсайта на INKER, Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по следните начини:

 • Анализи на съдържание, A/B тестване и сърфиране в продукти
 • Анализ на източника на трафик
 • Анализ на вътрешното търсене
 • Анализ на покупките
 • Анализ на устройствата
 • Повторното насочване на маркетинг

5. Правно основание

Когато купувате артикул в нашия онлайн магазин, създавате профил при нас или сключвате друга форма на споразумение с нас, ние ще обработваме Вашите конвенционални лични данни с тази конкретна цел. Също така може да обработим конвенционалните Ви лични данни, ако например имате заявка или нещо подобно, което предхожда Вашето решение да сключите споразумение с нас.

Правното основание, въз основа на което може да обработваме Вашите лични данни, е посочено в член 6 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 относно личните данни (GDPR), тъй като обработката на Вашите данни е необходима, за да изпълним нашето споразумение с Вас или за да обработим Вашите запитвания и други подобни, преди сключването на споразумение.

Също така може да обработваме обикновените Ви лични данни въз основа на правилата в GDPR член 6 1, буква е), освен ако нашите интереси не са по-незначими от Вашите права на личен живот и законна свобода. Имаме легитимен интерес да обработваме личните Ви данни (име и имейл адрес) както за маркетингови, така и за аналитични цели. Нашият легитимен интерес се основава на Вашите предпочитания, така че да можем по-добре да персонализирате предложенията си към Вас и в крайна сметка да предлагаме продукти и услуги, които по-добре отговарят на Вашите нужди и желания. Освен това имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни за аналитични цели.

6. Разкриване на лични данни

Третирането на данните ви с най-голяма грижа и поверителност е една от основните ни ценности. Ако това се изисква от закона, вашите данни могат да бъдат разкрити на трети страни. Ние използваме доставчици на услуги и лица, обработващи данни, за да обработват данни от наше име. Тези услуги включват услуги за удостоверяване, хостинг и поддръжка, услуги за анализ, услуги за електронна поща, услуги за доставка, обработка на платежни транзакции, платежоспособност, адреси и електронни писма. Тези трети страни са нашите лица, обработващи данни, и те могат да обработват лични данни само до степента, необходима за предоставянето на техните услуги. Нашите лица, обработващи данни, са задължени по договор да третират такава информация с най-строга степен на поверителност. На тях им е забранено да използват данните по начин, различен от този, който се изисква. Предприети са необходимите стъпки, за да се гарантира, че нашите лица, обработващи данни, включително доставчици на услуги и други обработващи лица, работещи от името на INKER, поддържат и защитават поверителността на Вашите данни.

Някои от нашите лица, обработващи данни, са разположени извън ЕС/ИССС. Следователно ние ще споделяме Вашите лични данни с държави извън ЕС/ЕИП. Въпреки това, ние ще предоставяме тази информация само при условие, че получателят отговаря на приложимите изисквания, включително:

 • Въпросната държава се счита за сигурна трета държава.
 • Въпросният доставчик се присъединява към Образците на договори на Европейската комисия за прехвърляне на лични данни на трети страни.
 • Въпросният доставчик е сертифициран съгласно чл. 40 от GDPR; или
 • Въпросният доставчик има набор от одобрени Обвързващи корпоративни правила.

Възможно е да има случаи, при които разкриваме на нашите партньори нелични данни в анонимна форма. Тези нелични данни могат да включват информация за броя посетители на уебсайт или (мобилно) приложение в определен период от време.

Моля, обърнете внимание, че всяка информация, която публикувате или разкривате чрез взаимодействието си с INKER (например личните данни, съдържащи се в снимките, историите, коментарите и видеоклиповете, които изпращате), ще станат обществена информация и може да са достъпни за посетителите на сайта, както и за широката общественост.

Ние може да разкрием Вашата информация до степента, в която сме задължени да разкриваме или споделяме Вашите лични данни, за да се съобразим с каквото и да било правно задължение или указания на Съда или на друг компетентен орган, или за да наложим или приложим нашата политика за поверителност и други споразумения; или за да защитим правата, собствеността или безопасността на INKER, нашите служители, нашите клиенти или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

Ако изберем да участваме в процедура за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), достъпна чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове (ОРС), може да разкрием Ваша лична информация на Европейската комисия като оператор на платформата за ОРС и на всеки доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, назначен да разреши спора.

7. Вашите права

Ако ни предоставите лични данни на нашия уебсайт или други канали, това става изцяло на доброволни начала. Ако изберете да не предоставите исканата информация, може да не разполагате с достъп до различни ползи за клиентите. В определени случаи само тези, които са ни предоставили изискваните лични данни, могат да поръчват продукти, да използват определени услуги и по други начини да се възползват от дейностите и офертите, които са на разположение на нашия уебсайт и (мобилно) приложение. В зависимост от конкретните обстоятелства предлагаме многобройни опции, за да ви помогнем да запазите контрола върху данните си. Тези опции могат да включват показване и редактиране на данните Ви онлайн. Възможно е също така да можете да прекратите абонамента си за услуги или да изтриете потребителски профили, или да получите информация за съхраняваните данни.

Можете да влизате и да изменяте личните си данни по всяко време, като влезете в профила си на адрес www.inker.me и въведете подробности за профила си. Кликнете върху “Моят профил” или “Моят акаунт”, за да получите достъп до своите лични данни.

Ако някоя част от предоставените от Вас данни се е променила, напр. ако смените имейл адреса си или други данни за връзка или ако искате да отмените регистрацията си при нас, моля, уведомете ни, като редактирате данните си в страниците “Моят профил” или “Моят акаунт” или като изпратите имейл, описващ промените, на адрес: office@inker.me

Като цяло Вие имате следните права:

7.1 Правото да поискате достъп до своите лични данни

Вие имате право да получите достъп до някои от личните данни, които предоставяте на INKER. Като ни пишете на адрес office@inker.me, можете да поискате подробности за информацията за Вас, която ние съхраняваме и обработваме, включително и целите, за които се използва.

Можете също така да получите достъп до личните си данни, като влезете в профила си в INKER на адрес www.inker.me и въведете детайлите на профила си. Кликнете върху “Моят профил” или “Моят акаунт”, за да получите достъп до своите лични данни.

7.2 Правото да изменяте и/или изтривате своите лични данни

Имате право да поискате коригиране, добавяне, изтриване или блокиране на своите съхранявани лични данни. За целта изпратете заявката си до: office@inker.me. Без неоправдано забавяне от получаването на молбата Ви ние ще се съобразим в необходимата степен. Ако по някаква причина не можем да изпълним Вашето искане, ние ще се свържем с Вас.

7.3 Правото да ограничавате обработката на своите лични данни

В определени обстоятелства Вие имате правото да ограничавате обработката на своите лични данни. За да заявите ограничаване, моля, свържете се с нас на адрес: office@inker.me

7.4 Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните си данни (които се отнасят само за вас) в структуриран, често използван и машинно четим формат (”преносимост на данни”) и имате право да предавате тези данни на друг администратор на данни. За да заявите преносимост на данни, моля, свържете се с нас на адрес: office@inker.me

7.5 Правото да възразявате срещу обработката на своите лични данни и да се отпишете

Имате правото да ни помолите да не обработваме личните Ви данни, когато обработката се основава на легитимен интерес, преследван от INKER, напр. за маркетингови цели. Ние ще Ви информираме в тази Политика за поверителност, ако възнамеряваме да използваме Вашите данни за такива цели или ако възнамеряваме да разкриваме Вашата информация каквито и да било на трети страни за такива цели. Можете да упражните правото си да възразите по всяко време, като се свържете с нас на адрес office@inker.me или в писмена форма на пощенския адрес, включен в края на настоящия документ.

Имейлите, изпратени до Вас от INKER, съдържащи бюлетин или маркетингово съдържание, включват опцията да се отпишете, като следвате инструкциите, посочени в имейла. Ако не желаете да получавате имейли от нас, можете просто да кликнете върху хипервръзката за прекратяване на абонамента и ние ще престанем да Ви изпращаме имейли.

За всички други типове съобщения, които може да получите от нас, като например съобщения за поддръжка или административни известия, получаването на такива може да бъде прекратено само чрез изтриване на профила Ви. Тези съобщения са задължителна част от потребителските профили и свързаното с тях използване на уебсайтове и (мобилни) приложения. Свържете се с office@inker.me, за да изтриете профила си.

7.6 Правото да оттеглите съгласието си по всяко време

Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Свържете се с нас на office@inker.me, за да оттеглите съгласието си.

Ако желаете да оттеглите своето съгласие за получаване на промоционална информация и оферти като цяло, включително чрез пощенски услуги, електронна поща, текстово съобщение, телефон или друго електронно средство, можете да го направите по всяко време писмено към INKER, Защита на данните или като изпратите имейл на адрес office@inker.me Ако имаме някакви съмнения относно самоличността Ви, може да ви помолим да предоставите идентификация.

7.7 Условия и/или ограничения на Вашите права

Възможно е да съществуват условия или ограничения на посочените по-горе права. Ето защо не можем да гарантираме Вашето право на преносимост на данни, тъй като то зависи от специфичните обстоятелства на обработващата дейност.

8. Запазване на личните Ви данни

INKER няма да запазва личните Ви данни повече от необходимото за целите, за които те се обработват в рамките на следните дейности по обработка:

 • Потребител на INKER
  • Посещава сайта и разглежда публикуваните материали и информация
  • Може да има профил
  • Може да се е регистрирал за Бюлетина преди да си направи профил
 • Как определяме неактивен потребител на INKER?
  • Неактивен потребител е човек, който не е поел задължения към нас, като: си е направил профил, извършил е покупка, собственост на INKER, отворил е и е кликнал върху имейл в период от 5 години от последното влизане.
 • Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един потребител е неактивен?
  • Всички Лични данни, като например: Име, имейл адрес, адрес, пощенски код, годишнини, Пол, Телефонен номер, ден на раждане, списък с желания, Моите размери, данни за покупките (ако не са в нарушение на местното задължително законодателство) и т.н.
  • Пълно изтриване
 • Кога ще бъдат изтрити Личните данни?
  • Личните данни ще бъдат изтрити, ако потребителят е бил неактивен до пет години.
 • Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?
  • Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.
 • Как изтриваме Личните данни?
  • INKER ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.
 • Бюлетин
  • Всеки потребител на INKER
  • Няма профил
  • Абониран е за Бюлетина (включае и чрез трети страни)
 • Как определяме неактивен абонат на Бюлетин?
  • Неактивен абонат на бюлетина е лице, което не е отваряло или кликвало върху имейл за период до 24 месеца. Ако даден абонат на бюлетина се регистрира, направи покупка в магазин или по интернет или се регистрира в INKER, той автоматично се прехвърля на новия статус на Купувач, вижте по-долу, и следователно следва неактивното определение на този нов статус.
 • Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един Абонат на бюлетина е неактивен?
  • Всички Лични данни, като например: Името, полът, имейл адресът и предпочитанията за продукта ще бъдат изтрити. Пълно изтриване.
 • Кога ще бъдат изтрити Личните данни?
  • Личните данни ще бъдат изтрити, ако един Абонат на бюлетина е бил неактивен до 24 месеца.
 • Какви Лични данни ще се съхраняват след 1-годишния период на неактивност?
  • Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.
 • Как изтриваме Личните данни
  • INKER ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.
 • Потребител с профил в INKER
  • Някой, който активно е създал онлайн профил в платформата на INKER. Да имаш профил не означава, че си направил покупка, качил лични снимки или изявил желание да участваш в конкурсите на INKER
 • Как определяме неактивен собственик на профил?
  • Неактивен профил е някой, който не е поел задължения към нас, като е извършил покупка в тату студио от мрежата на INKER, или на уебсайт, собственост на INKER, като е създал профил, влязъл е в профила, отворил е и е кликнал върху имейл, или качил снимки или проекти, или каквато и да е друга дейност свързана с платформата (споделяне, харесване, коментар и тн.) в период от 5 години от последното влизане.
 • Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един собственик на профил е неактивен?
  • Всички Лични данни, като например: Име, имейл адрес, адрес, пощенски код, пол, телефонен номер, ден на раждане, списък с желания, покупка, Това означава пълно изтриване.
 • Кога ще бъдат изтрити Личните данни?
  • Личните данни ще бъдат изтрити, ако потребителят е бил неактивен до пет години.
 • Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?
  • Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.
 • Как изтриваме Личните данни?
  • INKER ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.
 • Покупка - няма завършване на поръчка от профил/гост
  • Някой, който е направил покупка или онлайн, или офлайн, без да създаде профил
 • Как определяме неактивен клиент?
  • Неактивен профил е някой, който не е поел задължения към нас, като е извършил покупка в тату студио от мрежата на INKER, или на уебсайт, собственост на INKER, като е създал профил, влязъл е в профила, отворил е и е кликнал върху имейл, или качил снимки или проекти, или каквато и да е друга дейност свързана с платформата (споделяне, харесване, коментар и тн.) в период от 5 години от последното влизане.
 • Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един клиент е неактивен?
  • Всички Лични данни, като например: Име, имейл адрес, адрес, пощенски код, пол, телефонен номер, ден на раждане, списък с желания, покупка, Това означава пълно изтриване.
 • Кога ще бъдат изтрити Личните данни?
  • Личните данни ще бъдат изтрити, ако потребителят е бил неактивен до пет години.
 • Какви Лични данни ще се съхраняват след 5-годишния период на неактивност?
  • Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.
 • Как изтриваме Личните данни?
  • INKER ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.
 • Уеб посетители - IP адреси
  • Някой, който е посетил нашия уебсайт.
 • Как определяме неактивни посетители?
  • Неактивен посетител е човек, който не е посещавал нашия уебсайт в продължение на 24 месеца.
 • Какви лични данни ще бъдат изтрити, ако един посетител е неактивен?
  • Всички данни, които сме събрали по отношение на посещението на нашия уебсайт. Например:
  • Анализи на съдържание, A/B тестване и сърфиране в продукти
  • Анализ на източника на трафик
  • Анализ на вътрешното търсене
  • Анализ на покупките
  • Анализ на устройствата
  • Повторно насочване на маркетинг
 • Кога ще бъдат изтрити Личните данни?
  • Личните данни ще бъдат изтривани 25 месеца след събирането им.
 • Какви Лични данни ще се съхраняват след 25-месечния период на неактивност?
  • Никакви Личните данни няма да се съхраняват, освен ако не се изискват от местните задължителни закони.
 • Как изтриваме Личните данни?
  • INKER ще изтрива ръчно Лични данни на тримесечна база. Личните данни ще бъдат изтривани във всички информационни системи.

9. Сигурността на информацията и целостта на данните

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено използване, разкриване или достъп, по-конкретно когато обработката включва предаването на данни по мрежа, както и срещу всички други незаконни форми на обработка и злоупотреба.

INKER използва трети лица, обработващи данни, за да събира и обработва Вашите лични данни. Всички лица, обработващи данни, упълномощени от INKER, ще обработват Вашите лични данни само в съответствие с инструкциите на INKER и са законово задължени да се придържат към стриктни процедури за сигурност при обработката на лични данни.

9.1 Поддържане на сигурността на информацията

INKER може да наеме трети страни да събират лична информация от нейно име. В такива случаи тези трети страни се подчиняват на споразумения за поверителност и обработка на данни и ще бъдат инструктирани от INKER да спазват изцяло Политиката за поверителност на INKER.

В случаи, в които сме Ви предоставили или сте избрали парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия сайт, Вие носите отговорност за това тази парола да остане поверителна. Ние Ви молим да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление предаването на информация през интернет не е напълно защитено. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани към нашия сайт; всяко предаване се извършва на Ваш собствен риск. След като сме получили информацията Ви, прилагаме стриктни процедури и строги мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

9.2 Социални мрежи

Нашият уеб сайт и (мобилни) приложения Ви осигуряват социални плъгини от различни социални мрежи. Ако изберете да взаимодействате със социална мрежа, активността Ви в нашия уебсайт или (мобилни) приложения ще бъде достъпна и за социални мрежи като Facebook, Instagram и Google.

Ако сте влезли в някой от тези сайтове на социална мрежа по време на посещението си от нашия уебсайт или (мобилно) приложение, сайтът на социалната мрежи може да добави тази информация в потребителския Ви профил. Ако взаимодействате с един от социалните плъгини, тази информация ще бъде прехвърлена на сайта на социалната мрежа. Ако не искате този трансфер на данни, моля, излезте от профила си в социалната мрежа, преди да влезете в нашия уебсайт или (мобило) приложение. Ние не можем да предотвратим това събиране на данни и прехвърляне на информация от социални плъгини. Моля, прочетете внимателно политиките за поверителност на социалните Ви мрежи за подробна информация относно тяхното събиране и прехвърляне на лични данни, Вашите права и как можете да постигнете задоволителни настройки за поверителност.

Освен това, за да подобрите опита на потребителите и марката, Вашите данни могат да бъдат предадени на трета страна (например Facebook) за обработка в съответствие с разпоредбите за защита на данните и поверителността.

 • Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Instagram: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
 • Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9.3 Услуги за геолокация

В някои от нашите (мобилни) приложения могат да се използват услуги с активирани местоположения. В случай, че използвате тези (мобилни) приложения, те могат да получат информация за действителното Ви местоположение, като например GPS сигнали, изпратени от мобилно устройство, или информация, която може да се използва за приблизително изчисляване на местоположение. Можете да активирате или деактивирате услугите си за местоположение в настройките на устройството или браузъра си.

Ние използваме Google Maps, за да Ви помогнем да откриете най-близкиото до Вас тату студио на INKER. За да улесним това търсене, зареждаме изображение от Google Maps, като запазваме данните за маршрута и изображението от картата на нашия сървър.

За допълнителна информация относно Google Maps и тяхната политика за поверителност, моля, вижте: http://www.google.com/intl/en/policies/privacv/

10. Последици от неразкриването на лични данни

Не е възможно да създадете профил в INKER или да направите покупка на уебсайта на INKER, ако не сте в състояние да ни предоставите необходимата информация.

11. Информация за контакт

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или обработката на Вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Администратор на данни:
INKER LTD
office@inker.me
+359 876 233 229

Друга възможност да се свържете с INKER е на адрес::
Инкър ООД
София
Жк. Дружба 2
България
ЕИК №: 204184884
Тел.: +359 876 233 229
Имейл: office@inker.me

12. Оплаквания

Оплакванията трябва да се подават директно в Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти: тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време: 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

13. Промени в настоящата политика

INKER се ангажира да се придържа към основните принципи на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Поради това ние редовно преглеждаме нашата политика за поверителност, за да я актуализираме и да спазваме принципите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Настоящата политика за поверителност може да бъде променяна периодично, за да се придържа към новите развития и възможности, свързани с интернет, и да се поддържа в съответствие с действащото законодателство. Всички промени, които можем да направим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, ако е подходящо, може да Ви бъдат съобщени по имейл.